ศักดิ์สยามสั่งกรมขนส่งทางบกศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถสร้าง PM 2.5 ขีดเส้น 30 วัน พร้อมชง ครม.เห็นชอบ เริ่มใช้ปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถทุกประเภทที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และใช้เชื้อเพลิงที่สร้างปัญหา PM 2.5 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จากนั้นให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาทั้งนี้ หาก ครม. เห็นชอบให้ดำเนินการได้ทันที โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2563 เบื้องต้นจะกำหนดเป็นเงื่อนไขในการต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี สำหรับแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ จะดำเนินการกับรถทุกประเภทหากตรวจพบว่าเป็นรถที่สร้างปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมทันทีนอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ PM 2.5 เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด โดยต้องส่งผลการปฏิบัติงานมายังศูนย์ทุกวัน